Fagmøter, etisk refleksjon og undervisning. For helsepersonell


Fagmøter og lenker til viktige dokumenter for helsepersonell

BEBOERNES EKSISTENSIELLE HELSE OG PSYKOSOSIALE BEHOV - kurs med utvidet tidsramme. For sykepleiere. 

Målsetting:

 • at sykepleierne skal oppleve trygghet og selvtillit i sin omsorg for beboernes eksistensielle helse og psykososiale behov
 • at sykepleierne har nødvendige verktøy som gjør dem i stand til å ha meningsfulle samtaler med beboere

Noen tema som ofte kommer opp i samtale med beboere

  • Behovet for å fortelle sitt liv
  • Fortvilelse, smerte og sorg
  • Slekt og venner – gode og smertefulle relasjoner
  • Å bo på sykehjem
  • Døden
  • Spørsmål etter mening og håp

 

TAPSERFARINGER VED SYKDOM OG ALDRING - fagmøte med undervisning

 • Hvordan oppleves det å miste så mye i forbindelse med sykdom og aldring, smerte og omstillinger?
 • Vanlige reaksjoner på tap og omstillinger.
 • Hva kan være til hjelp? Hva hjelper ikke?
 • Avmakt og håp er stikkord

 

DØDEN OG VI - fagmøte med undervisning

 • Hvordan forholder vi oss til beboer og pårørende i terminal fase - og etter at døden har inntruffet?
 • Hvordan gi mulighet til å snakke om døden?
 • Hva skjer i forbindelse med gravferd?
 • Hvordan ta vare på oss selv i et yrke hvor vi ofte forholder oss til alvorlig syke og døende?

 

HÅP - fagmøte med undervisning

 • Hva er håp?
 • Hva er det som gjør at vi har så ulik evne til å håpe?
 • Hva har beboeren å håpe på?
 • Hvordan kan vi møte med beboers fortvilelse og håpløshet?
 • Hvordan ha håpssamtaler med demenssyke?

 

OM HELHETLIG OMSORG - fagmøte med undervisning

 • Idealer for helhetlig sykepleie handler om hele mennesket. Hva vil det si i praksis?
 • De gode intensjoner møter hverdagen. Hva med de eksistensielle og åndelige sidene av livet, de dype spørsmålene, ettertanken - midt i en travel hverdag med så mange behov som skal dekkes?

 

HVORDAN IVARETA ALLE MENNESKERS RETT TIL TROS- OG LIVSSYNSUTØVELSE - fagmøte med undervisning

 

Å MØTE VONDE SPØRSMÅL - fagmøte med undervisning

 • Noen ting er det vanskelig å snakke om...
 • Spørsmål om mening og håp når det ikke blir bedre.
 • Hva når vi ikke vet hva vi skal si...

 

GODE HOLDNINGER - GOD OMSORG - etisk refleksjon

 • Hvordan kan vi ansatte støtte hverandre i å skape gode holdninger og god omsorg overfor beboerne?
 • Hva er det som kan hindre oss i gode holdninger?
 • Hva er til hjelp?

 

NÅR PÅRØRENDE DOMINERER - etisk refleksjon

 • Hvordan ivareta beboers helse og verdighet når pårørende skjærer gjennom og bestemmer?
 • Hvordan samhandle godt med pårørende om beboers trivsel og velvære?

 

HVORDAN IVARETA SEG SELV SOM ANSATT I MØTE MED STYGGE KOMMENTARER - etisk refleksjon

 • Hvordan ivareta seg selv som ansatt når beboer eller pårørende kommer med stygge kommentarer: rasisme, kjønn, hijab, kroppsvekt, eller at en ikke liker den ansatte.

 

HVORDAN IVARETA BEBOERE SOM FINNER SEG EN KJÆRESTE BLANT MEDBEBOERE OG SOM HAR EKTEFELLE FRA FØR? Etisk refleksjon

 • Hvordan berører situasjonen ansatte, pårørende, beboeren selv?
 • Hva kan være årsaken til at beboere finner seg en «kjæreste»?
 • Hva kan ansatte bidra med for å håndtere situasjonen uten å krenke beboeren, dennes ektefelle og «kjæresten»?

 

HVORDAN SIKRE GOD OMSORG TIL BEBOERE SOM HAR EN UTFORDRENDE ADFERD OG ER VANSEKELIG Å LIKE? Etisk refleksjon

 • Hvordan sikre god omsorg til beboere som har utfordrende atferd og er vanskelig å like? 
 • Hvordan er denne adferden et problem for medboere og ansatte?
 • Hva kan være årsaken til slik adferd? 
 • Hva kan være konstruktive tiltak for å kunne gi god omsorg til en beboer med utfordrende adferd?

 

SAMARBEID TIL BESTE FOR BEBOER OG PASIENT

 • Samarbeid pårørende - sykehjem - kirke

 

NÅR KOMMUNIKASJONEN BLIR UTFORDRENDE

Mediene har presentert forskning med overskrift: «Vold på sykehjem».

 • Hva gjør det med dere å se slike oppslag?
 • Ordet vold brukes om mange slags hverdagssituasjoner.
 • Hva mener dere er overtramp?
 • Hvilke dilemma kjennes utfordrende?

 

TA KONTAKT FOR Å AVTALE UNDERVISNING OG ETISK REFLEKSJON FOR ANSATTE PÅ DIN ARBEIDSPLASS!

Tilbake